Kreyòl Ayisyen

Kat Pèmanan pou Timoun Mwens Ke 21 lane yo

Atansyon!

Si pitit ou a pa gen estati imigrasyon legal, ki poko gen 21 an, epi ou se yon paran selibatè, pitit ou a ka kalifye pou yon Kat Pèmanan!

Estati imigrasyon paran an ak mwayen pou antre Ozetazini pa gen enpòtans.

Menm jan an tou, li pa enpòtan ke oumenm oswa pitit ou a menase pou depòtasyon oswa si ou deja fè objè pwosedi jidisyè nan sa ki konsène imigrasyon.

Pitit ou a ka kalifye pou yon Kat Pèmanan atravè pwosesis sa a nan nenpòt sikonstans sa yo:

  • Lòt paran an te abandone timoun nan;
  • Lòt paran an te neglijan timoun nan;
  • Lòt paran an te abize timoun nan;
  • Oswa youn oswa toude paran yo mouri.

Anplis de sa, ou pa menm oblije se paran an oswa gen relasyon ak timoun nan pou ede yo jwenn yon Kat Pèmanan.

Apre li fin jwenn yon Kat Pèmanan, pitit ou a ap gen opòtinite pita vin yon sitwayen ameriken.

Vin yon sitwayen ameriken pral bay pitit ou a yon pakèt opòtinite alavni nan edikasyon, karyè li, aksè a swen sante ak lòt resous, ak plis ankò!

Rele jodi a pou yon konsiltasyon gratis ak yon avoka ki gen lisans ak eksperyans.

718-288-8799

Pa rate chans ou pou chanje lavi yon timoun!

Contact Us
718-288-8799

2765 Coney Island Avenue, 2nd Fl.

Brooklyn, New York 11235